Election 2000

Bush & Cheney

Bush/Cheney

[Rosenblatt Gallery] [Adolph home] [portfolio] [thumbnails]